/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/29/#ubuntu-rs.txt

vukbithttps://www.youtube.com/watch?v=rAbKy8Z0NjY15:24
vukbitdjavolje vo korona vreme15:44
vukbiti ja stavija nase toke15:44
vukbiti opasa utoke15:45
vukbitkakoste ljudi :)15:45
vukbithttps://www.youtube.com/watch?v=rAbKy8Z0NjY15:50
vukbithttps://www.youtube.com/watch?v=UMPyKiUj69s16:40
vukbithttps://www.youtube.com/watch?v=UMPyKiUj69s16:40
vukbithttps://www.youtube.com/watch?v=UMPyKiUj69s16:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!