/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/09/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @josepgallart [<reply to image>], la imatge de fons m'agrada molt però hi ha tanta quantitat de colors que costa de llegir el text, potser posant-li vores negres a les lletres es resol, però no tinc ni idea de com de fàcil és fer això que dic … de tota manera, moltes gràcies pel cartell Josep09:03
ubuntaires_teleg<josepgallart> es cert i posari vores negres es facil amb el Inkscape, o provare, gracies09:04
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> ;)09:05
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @josepgallart [<reply to image>], això està millor, tot i que encara em costa (però crec que són els meus ulls)10:55
ubuntaires_teleg<josepgallart> 👍😋10:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!