/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/10/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Groovy vol dir psicodèlic?16:41
ubuntaires_teleg<wagafo> Groovy = guai16:47
ubuntaires_teleg<ggrappa> Doncs, guai, no sé, però pinta de finals dels 60, principis dels 70, sí que en té.19:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!