/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/01/#ubuntu-cat.txt

marcfpbona tarda16:28
marcfpper reinstalar completament el servidor mysql ... com ho puc fer ?16:28
marcfphe borrat mysql-server i default-mysql-server .... però no aconsegueixo entrar i que no tingui cap dada mysql, algu em pot ajudar, si us plau ?16:29
marcfpgràcies16:29
marcfphola de nou16:45
marcfphi ha algú ?16:45
ubuntaires_teleg<cubells> Yes, I am.16:45
ubuntaires_teleg<cubells> vols dir que tenies una base de dades mysql  amb dades i has esborrar els paquets16:46
ubuntaires_teleg<cubells> mysql-server i default-mysql-server i ara no tens cap dada?16:46
marcfpbones cubells16:46
marcfpel problema és que no puc ni accedir a mysql16:47
marcfpm'és igual les dades16:47
marcfpel que vull és poder accedir a mysql16:47
ubuntaires_teleg<cubells> val16:47
ubuntaires_teleg<cubells> sistema operatiu?16:47
marcfpubuntu16:47
ubuntaires_teleg<cubells> versió?16:47
marcfpLinux xps 4.15.0-34-generic #37-Ubuntu SMP Mon Aug 27 15:21:48 UTC 201816:47
marcfp          x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux16:47
ubuntaires_teleg<cubells> no arriba ni a bionic no?16:48
ubuntaires_teleg<cubells> lsb_release -a16:48
marcfpNo LSB modules are available.16:48
marcfp18:48 Distributor ID:IUbuntu16:48
marcfp18:48 Description:IUbuntu 18.04.5 LTS16:48
marcfp18:48 Release:I18.0416:48
marcfp18:48 Codename:Ibionic16:48
marcfpestic fent un curs de programació web ...16:49
marcfpi ha petat la base de dades al voler instalar un wordpress16:49
marcfpho he borrat tot16:49
ubuntaires_teleg<cubells> tens instal·lat aptitude?16:49
marcfpho he tornat a instalar i no puc accedir16:49
marcfpsi, per suposat16:49
ubuntaires_teleg<cubells> aptitude search mysql | grep ^i16:50
marcfpno, nno el tinc l'aptitude16:50
marcfpem pensava que si, però veig que no16:50
marcfpl'instalo i ho faig, ok ?16:50
ubuntaires_teleg<cubells> ok16:50
marcfphttp://paste.ubuntu.com/p/hPzFZ4RwM7/16:51
marcfpel client, el server el common i php7.216:51
ubuntaires_teleg<cubells> sudo  mysql_secure_installation16:51
ubuntaires_teleg<cubells> què diu això, pots executar-ho?16:52
marcfpahaps16:52
marcfpquè més faig ?16:52
marcfpWould you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?16:52
marcfpli dic que no ?16:52
ubuntaires_teleg<cubells> no16:53
ubuntaires_teleg<cubells> ja has acabat?16:54
marcfpli he dit que no,16:54
marcfpi ja tinc accés a mysql un altre cop16:54
ubuntaires_teleg<cubells> perfect!16:54
marcfpno sé si la bdd estara bé o no16:54
ubuntaires_teleg<cubells> ja saps16:54
ubuntaires_teleg<cubells> use database_name;16:55
ubuntaires_teleg<cubells> i prova a fer consultes sql16:55
marcfptinc 4 bdd16:55
marcfpinformation, mysql performance y sys16:55
ubuntaires_teleg<cubells> en principi, si no has fet purge dels paquets, i així i tot no ho sé, no tenen per què desaparéixer les dades16:56
marcfpi per accedir des de phpmyadmin ?16:56
marcfpcom ho he de fer ?16:56
ubuntaires_teleg<cubells> tens instal·lat phpmyadmin?16:56
marcfppk li poso usuari root amb el seu password que si entra per consola ...16:56
marcfpi m'aixeca el dit del mig :$16:56
marcfpsips16:56
marcfpel tinc instal·lat16:56
ubuntaires_teleg<cubells> doncs depén de la ruta que has posat a l'apache, has d'accedir a l'url en qüestió16:57
ubuntaires_teleg<cubells> és en local o remot?16:57
marcfplocal16:57
marcfplocalhost/phpmyadmin <- ok16:57
ubuntaires_teleg<cubells> perfecte16:58
marcfpperò no em deixa accedir amb l'usuari root i el seu password16:58
ubuntaires_teleg<cubells> això ja depén de la configuració del phpmyadmin16:58
ubuntaires_teleg<cubells> quan intentes accedir al phpmyadmin, t'apareix un quadre per posar/modificar el servidor?16:58
marcfpi com puc posar que hi pugui accedir localment ?16:58
marcfpem surt la llengua16:59
ubuntaires_teleg<cubells> al fitxer de configuració del phpmyadmin li has de dir que el server és localhost16:59
marcfpl'usuari i el password16:59
ubuntaires_teleg<cubells> i en principi has d'accedir16:59
marcfpcom es diu el fitxer de configuració ?17:00
marcfpphpmyadmin ls17:00
marcfpapache.conf            config.header.inc.php  lighttpd.conf17:00
marcfpconf.d                 config.inc.php         phpmyadmin.desktop17:00
marcfpconfig.footer.inc.php  htpasswd.setup         phpmyadmin.service17:00
marcfpentenc que és /etc/phpmyadmin/17:00
ubuntaires_teleg<cubells> config.inc.php17:00
marcfpel directori, però quin fitxer és ?17:00
marcfpok17:00
marcfp 66     if (empty($dbserver)) $dbserver = 'localhost';17:01
marcfp 67     $cfg['Servers'][$i]['host'] = $dbserver;17:01
marcfpen principi és això, no ?17:02
ubuntaires_teleg<cubells> sí17:02
marcfpdonçs no em deixa17:02
ubuntaires_teleg<cubells> és açò17:03
ubuntaires_teleg<cubells> $cfg['Servers'][$i]['user']17:03
ubuntaires_teleg<cubells> $cfg['Servers'][$i]['password']17:04
ubuntaires_teleg<cubells> $cfg['Servers'][$i]['auth_type']17:04
ubuntaires_teleg<cubells> reincia apache que canvies això17:04
marcfpno les trobo aquestes linees17:04
ubuntaires_teleg<cubells> sudo updatedb17:04
ubuntaires_teleg<cubells> locate config.inc.php17:05
marcfpvoy17:05
ubuntaires_teleg<cubells> igual estàs veient un fitxer de configuració que no és el que està executant-se17:05
marcfp locate config.inc.php17:05
marcfp/etc/phpmyadmin/config.inc.php17:05
marcfp/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/config.inc.php17:05
marcfp/var/lib/phpmyadmin/config.inc.php17:05
marcfpestic mirant el del directori /etc/phpmyadmin17:06
ubuntaires_teleg<cubells> normalment es fa crea un enllaç tou a /etc/phpmyadmin/config.inc.php però no sé com l'has muntat tot17:06
marcfpjo no he fet cap enllaç enlloc17:06
marcfpjo només he instalat i desinstalat amb apt-get17:06
marcfpaquest enllaç, de on a on va ?17:07
marcfpun enllaç simbolic, no ?17:08
marcfpun ln -s,  oi17:08
marcfp?17:08
ubuntaires_teleg<cubells> sí, és que depén de com ho configures17:08
marcfpi com ho hauria de configurar ?17:08
ubuntaires_teleg<cubells> el millor és que faces un tutorial pas a pas xorra per comparar amb el que tens17:08
ubuntaires_teleg<cubells> per exemple:17:08
ubuntaires_teleg<cubells> https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-y-proteger-phpmyadmin-en-ubuntu-18-04-es17:08
ubuntaires_teleg<cubells> et faltarà executar17:10
ubuntaires_teleg<cubells> dpkg-reconfigure phpmyadmin17:10
ubuntaires_teleg<cubells> segur17:10
marcfpa veure17:10
marcfp mysqli_real_connect(): (HY000/1698): Access denied for user 'root'@'localhost'17:11
marcfpem dóna aquest error17:11
marcfptinc apache17:11
marcfpi phpmyadmin esta configurat amb apache17:11
ubuntaires_teleg<cubells> al tutorial de dalt posa com has de modificar les permisos17:12
ubuntaires_teleg<cubells> ho veus?17:12
marcfpperdona17:13
marcfpara hi entro, disculpa eh17:13
marcfpun segon que em miro el tutorial17:13
marcfpmysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;17:14
marcfp+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+17:14
marcfp| user             | authentication_string                     | plugin                | host      |17:14
marcfp+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+17:14
marcfp| root             |                                           | auth_socket           | localhost |17:14
marcfp| mysql.session    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |17:14
marcfp| mysql.sys        | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |17:14
marcfp| debian-sys-maint | *8DF8F683EB71C5EB76669375405598E2DC5DCEA5 | mysql_native_password | localhost |17:14
marcfphe d'executar això : ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; des de mysql en consola ?17:15
ubuntaires_teleg<cubells> correcte17:15
marcfpmoltes gràcies mestre :)17:17
ubuntaires_teleg<cubells> però canvia password per la contrasenya que vulgues (pressupose que ho has entés=17:20
marcfpsi si, moltes gràcies cubells18:01
marcfpfins ara18:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!