/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/01/#ubuntu-nl.txt

oerheksWelkom Maik, als officieel member. je krijgt vast instrukties hoe je je member cloak krijgt.23:17
Maikoerheks: dank je, ik hou het in de gaten23:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!