/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/06/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> I el nou conseller d’Educació és… … https://www.nuvol.com/llibres/assaig/i-el-nou-conseller-deducacio-es-12429106:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!