/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/08/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> He parlat amb el Paco i hem tret la xerrada de l'estalvi energètic17:05
ubuntaires_teleg<rcarreras> Ens faltaria una xerrada per completar la graella, o acabaríem a les 17h, que tampoc no passa res. N'hi ha una en reserva, d'en cubells, però em sembla excessiu que faci tres xerrades, no?17:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/GroovyGorilla17:07
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @rcarreras [Ens faltaria una xerrada per completar la graella, o acabaríem a les 17h, que ta …], una mica excessiu sí que és21:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!