/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/09/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> I l'altra també08:03
ubuntaires_teleg<cubells> les meues xarrades eren opcionals per si no hi havia res més. @rcarreras hauries de llançar les crides a la participació que feren falta.08:04
ubuntaires_teleg<rcarreras> D'acord, en faré una altra08:04
ubuntaires_teleg<cubells> vai a canviar la graella perquè duu a confusió i no fomenta que altres presenten xarrades08:04
ubuntaires_teleg<cubells> @rcarreras has llevat una hora per alguna cosa?08:10
ubuntaires_teleg<cubells> fet, he posat les dues xarrades com a reserva per si no aconseguim omplir les dues xarrades que queden.08:13
ubuntaires_teleg<rcarreras> D'acord08:13
ubuntaires_teleg<cubells> en un mes jo crec que algú s'animarà, sinó completem amb aquestes08:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!