/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/11/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> Exacte04:50
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Llavors o es refà la graella o es deixa per aquesta festa tal com està i es té en compte per les properes, oi?06:56
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí, jo crec que sí, m'ho hauria d'apuntar.07:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!