/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/24/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> Estic al meet jo solament?08:41
ubuntaires_teleg<rcarreras> coi, és que havíem acabat, ara hi vaig08:41
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ups, a mi se m'havia oblidat, de tota manera he estat ocupat amb altres militàncies: … https://t.me/SomAntifeixistes/685?single08:43
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> <308:45
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> V0X muntava una paradeta08:46
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @rcarreras [coi, és que havíem acabat, ara hi vaig], Com ha anat?08:46
ubuntaires_teleg<rcarreras> molt bé, hem fet dues proves de càrrega de dues persones cadascuna.08:47
ubuntaires_teleg<ggrappa> Mecatxis!. Estava dormint com un angelet (o com un angelot)...09:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!