/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/25/#ubuntu-nl.txt

CugelJa eh16:31
Maikja Cugel ?17:31
CugelJa niks.18:19
Maikals het over het uit en inloggen ging, ik had wat trouble met m'n server20:02
CugelGeen probleem Maik !20:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!