/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/29/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> @rcarreras [un altre cop que deixen passar el Horny Hippo], Al final sí que és hippo no?05:31
ubuntaires_teleg<rcarreras> doncs sí06:42
ubuntaires_teleg<josepgallart> si algu se anima... http://fridge.ubuntu.com/2020/10/29/call-for-nominations-for-the-local-communities-council/18:28
ubuntaires_teleg<Vicençea3frg> Gràcies per l'àvis🤔🤔🤔 ja ho consultare amb el coixí 😜😜22:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!