/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/13/#ubuntu-nl.txt

JanCik heb het in het verleden wel eens gedaan ja00:15
JanCje moet o.a. zorgen dat Launchpad je SSH public key kent IIRC00:15
JanCen het lijkt me voldoende dat het copyright vermeldt wordt in het source package in de juiste plaatsen...00:16
JanC*vermeld wordt*00:17
=== oerheks1 is now known as oerheks

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!