/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/03/03/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> ieee bones14:56
ubuntaires_teleg<cubells> què m'ha dit el @rcarreras que fem la festa a València??14:57
ubuntaires_teleg<rcarreras> només si tu vols :-)14:59
ubuntaires_teleg<cubells> home, clar que vull15:02
ubuntaires_teleg<cubells> moc fils a veure com ho preparo15:03
ubuntaires_teleg<wagafo> 👍15:56
ubuntaires_teleg<ggrappa> @cubells [moc fils a veure com ho preparo], Comença per la intendència 😏20:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!