/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/08/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Bon dia, … Si esteu a prop de Carcaixent el proper 17 hi ha això:11:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!