/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/27/#ubuntu-hr.txt

hbognero/07:21
dodobasyutro08:31
dodobaso hbogner 08:31
dodobaside tko na fosdem ?08:34
hbognero dodobas 08:42
sillysretne međudane svima :)09:05
sillyoh, nesretne :/ nema ccc congressa09:05
hbognertreba ic jest, pozdrav12:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!