/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/01/04/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Ui, se m'ha passat i sembla que als altres també. :-)21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!