/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/01/04/#ubuntu-it.txt

richijopSalve ho una domanda lubuntu l'ultima versione supporta il 32 bit?Se no mi puo' dire una versione di lubuntu a 32 bit?GRAZIE20:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!