/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/01/16/#ubuntu-ir.txt

* shahin_lri[m] uploaded an image: (92KiB) < https://libera.ems.host/_matrix/media/v3/download/matrix.org/GveyMDeBQlJVvHzURktnwfuY/IMG_20230116_205325_608.jpg >18:12
* shahin_lri[m] uploaded an image: (20KiB) < https://libera.ems.host/_matrix/media/v3/download/matrix.org/jbIZZYsPbWBrYALvsobepahI/IMG_20230116_210027_254.jpg >18:12
shahin_lri[m]<danialbehzadi[m]> "به ویکی مراجعه کنید" <- دانیال یه راهنمایی میکنی18:13
shahin_lri[m]سيستم عاملم اوبونتو هست18:13
shahin_lri[m]الان این مشکلی داره؟ اگه نه18:13
shahin_lri[m]پس چرا وقتی ران میکنم این جوری میشه؟18:13
danialbehzadi[m]> <@shahin_lri:matrix.org> دانیال یه راهنمایی میکنی... (full message at <https://libera.ems.host/_matrix/media/v3/download/libera.chat/32181cd005af4693e129fb588b6e077244844c72>)18:19
shahin_lri[m]اوکی19:47
shahin_lri[m]حالا چیو توصیه میکنی 19:47
shahin_lri[m]منظورم اینه که خودت چه جوری استفاده میکنی19:47
shahin_lri[m]<danialbehzadi[m]> "> <@shahin_lri:matrix.org..." <- اوکی19:47
shahin_lri[m]حالا چیو توصیه میکنی 19:47
shahin_lri[m]منظورم اینه که خودت چه جوری استفاده میکنی19:47
danialbehzadi[m]> <@shahin_lri:matrix.org> اوکی19:54
danialbehzadi[m]> حالا چیو توصیه میکنی 19:54
danialbehzadi[m]> منظورم اینه که خودت چه جوری استفاده میکنی19:54
danialbehzadi[m]wiki.Ubuntu.it/wiki/V2ray19:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!