/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/01/28/#ubuntu-hr.txt

dodobaschatgpt bi mogao biti super zabavan za HjumanRisorces ... mogu sve majlove samo replay-with-chatgpt ... :)10:17
dodobas*reply10:17
obrutHR i korisnicku podrsku :)11:25
obrutnesto ne radi usenet server koji koristim, nadam se ne zauvijek11:25
dodobasobrut: sigurno je DNS :)14:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!