/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/05/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Si no dieu res més, treballaríem amb l'opció del 22 d'abril. Ja he demanat permís a la unta de Caliu. @josepgallart  on hauria d'omplir el formulari o el que sigui?16:28
ubuntaires_teleg<josepgallart> Pregunto...17:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!