/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/07/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> hola, la cesio de espais municipals nomes es gratuita per entitats locals 😭18:30
ubuntaires_teleg<josepgallart> tenim que segir buscant18:31
ubuntaires_teleg<rcarreras> faig la crida a la llista o provem amb Òmnia?18:32
ubuntaires_teleg<josepgallart> si per provar no quedem, jo e parlat amb una persona de la federacio de Ateneus i man dit que  estan apunt de actualitzar el catalec de serveis i que podiem entrari18:33
ubuntaires_teleg<josepgallart> ara mateix e enviat un misatge al Ricard Faura que es el cap dels telecentres de la generalitat, xarxa Omnia i xarxa Punt TIC18:50
ubuntaires_teleg<josepgallart> http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=1408618:52
ubuntaires_teleg<rcarreras> Molt bé Josep, ja ens diràs quan responguin.18:53
ubuntaires_teleg<josepgallart> 👍18:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!