/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/09/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> La federaci├│ de ateneus oferira als seus asociats les festes de Ubuntu, per que ens acollint, tambe oferira una xerrada practica sobre Ubuntu i el programari lliure amb instal┬Ělacions o sense, que tindrem que donar sortida08:56
ubuntaires_teleg<josepgallart> Aqui tambe ens caldra CALIU per signar un conveni.08:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!