/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/03/07/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> el Manel responsable del CRP de Tarragona ens demana que la festa de la 23.10 la anm a fer a Tarragona16:50
ubuntaires_teleg<josepgallart> 😋16:50
ubuntaires_teleg<josepgallart> g16:50
ubuntaires_teleg<rcarreras> M'ho apuntaré20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!