/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/19/#ubuntu-ca.txt

patocanUna pregunta, quina diferència hi ha entre aquest canal (#ubuntu-ca) i l'altre #ubuntu-cat ? La gent que hi ha en ambdós és diferent, però sembla que tenen el mateix propòsit... o no?18:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!