/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/06/16/#ubuntu-cat.txt

=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos
=== emmet_out is now known as EvilisLife
EvilisLifeeps20:47
rafael_carrerasbon vespre21:02
rafael_carrerasalgú per la reunió?21:03
wagafo2Jo estic21:03
rafael_carrerasbé, doncs comencem21:09
rafael_carrerasai, que el wagafo ha marxat21:09
rafael_carrerashola wagafo221:09
rafael_carrerascomencem, encara que siguem 221:10
rafael_carreras############################################################################21:10
wagafo2d'acord21:10
rafael_carrerasel primer punt és la carta a l'ajuntament i el consell comarcal21:10
rafael_carreras només cal dir que ja estan enviades21:11
rafael_carrerassuposo que les hauran rebut ja21:11
wagafo2Següent punt...21:11
rafael_carrerasel segon punt és la nova portada del web21:11
rafael_carrerasvaig a veure si trobo el crazy21:12
wagafo2Ara mateix la portada em surt malament, els quadres de baix no estan alineats, el tercer i quart quadre estan en una21:14
wagafo2tercera línia i el sisè en la segona línia21:14
rafael_carrerasa mi també, em pensava que era jo21:15
rafael_carrerasel crazy no apareix21:16
wagafo2Doncs haurem d'aplaçar el tema o plantejar-lo a la llista...21:19
rafael_carrerasdoncs vinga21:20
rafael_carrerasa la una, a les dues21:21
rafael_carrerasi a les tres21:21
rafael_carreras##################################################################21:21
rafael_carrerasbona nit21:21
wagafo2Bona nit!21:21
crazyserverhey dudes!21:29
crazyserverhe arribat tard XDDDD TT21:29
crazyserverdoncs res, bona nit!21:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!